Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας

on .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας είναι τα εξής:

rsz newego large t 1101 54067938

1. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενούς. (φωτοτυπία επικυρωμένη)

3. Φορολογικά στοιχεία:
α. Αντίγραφο Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους,
β. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα)
γ. Αντίγραφο Ε2 (εάν προκύπτουν μισθώματα) (φωτοτυπίες επικυρωμένες).
δ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει σχετική φορολογική δήλωση.

4. Οποιοδήποτε παραστατικό στοιχείο που να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας :
α. λογαριασμό ΔΕΗ, ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ
β. αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και απόδειξη ενοικίου ή,
γ. βεβαίωση από τον Δήμο Χαλανδρίου

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δυο συζύγους α) εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο, β) εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο.

7. Για τους ανέργους, Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.)

8. Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση εισαγωγής στο Νοσοκομείο.

9. Για όσους επιδοτούνται από την Πρόνοια το τελευταίο απόκομμα πληρωμής.

10. Ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 65 ετών, θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων.

11. Για υπηκόους Κρατών – Μελών Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ) οπωσδήποτε άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας και το διαβατήριο. Οι ομογενείς από την Αλβανία άνω των 60 ετών, βεβαίωση από την Αλβανική Πρεσβεία αν συνταξιοδοτούνται ή όχι.

12. Ασφαλιστικά στοιχεία [Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.ΒΕ.) ΙΚΑ, ΟΓΑ]:
α. Βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη *
β. Διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εφορία.
*(Εάν δεν είχαν ποτέ ασφάλεια ΙΚΑ το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από το ΙΚΑ Ζωγράφου. Στην περίπτωση που έχουν Α.Μ. ΙΚΑ το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΙΚΑ της Περιοχής τους).

13. Για την έκδοση του βιβλιαρίου απαιτούνται δυο (2) φωτογραφίες.

14. Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.